Menu

••Samen armoede aanpakken in Waalwijk

thema-2.png

De gemeente Waalwijk pakt armoede aan om sociale uitsluiting te voorkomen.  Om kinderarmoede terug te dringen heeft de gemeente extra middelen vrijgemaakt. Dit is ook afgesproken in het coalitieprogramma Krachten bundelen dat in mei 2014 is opgesteld.

De gemeente Waalwijk heeft door KWIZ een inkomenseffectrapportage laten opstellen. Deze rapportage brengt  de effecten van lokale en landelijke regelingen in beeld. Daaruit bleek onder andere dat gezinnen met kinderen het minst te spenderen hebben, ondanks het gebruik van alle voorzieningen. Reden om snel aan de slag te gaan zodat de extra middelen effectief ingezet worden om armoede bij kinderen te bestrijden.

In samenwerking met de kerken, Stichting Voedselbank de Rijglaars en Stichting De Strohalm is gekeken naar een effectieve inzet van die middelen.

Voorzieningen voor kinderen en jongeren
Een groot deel van de doelgroep is in het bezit van een stadspas. Het aanbod van voorzieningen op de pas is dit jaar verder uitgebreid en verbeterd. Voor kinderen is een kindbon geïntroduceerd die ingewisseld kan worden bij diverse kledingwinkels. De gemeente heeft ook besloten dat brugklassers in aanmerking komen voor een schoolstart pakket. Deze kindvoorzieningen moeten een bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde van het kind. Ook dienen de voorzieningen volledig ten goede van het kind komen.

Om armoede terug te dringen wordt het programma Waalwijk Taalrijk door de gemeente ondersteund. Dit programma richt zich op ouders en kinderen met een taalachterstand. Het voorkomen van een taalachterstand draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière. Het aanbieden van een gratis abonnement voor een schoolblad draagt hieraan bij. Ouder en kind worden op deze manier gestimuleerd om samen met dit blad te oefenen met de taal.

Dit zijn enkele voorbeelden van de nieuwe voorzieningen die in samenspraak met  maatschappelijke partners zijn ontwikkeld.

Met samenwerken meer bereiken
Waalwijk kent ongeveer 2.200 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen op minimumniveau. Ruim 50 procent daarvan heeft de gemeente al weten te bereiken. Samen met genoemde partners willen Waalwijk een stap verder gaan en doorgroeien naar een bereik van 75 procent. Hiervoor worden traditionele, goed werkende communicatiemiddelen ingezet zoals bijvoorbeeld informatieboekjes, maar ook nieuwe middelen zoals bijvoorbeeld een nieuwsapp worden getest op de effectiviteit. De maatschappelijke partners zijn ook bereid het eigen netwerk in te zetten om armoede te bestrijden. Want: samen pakken we de armoede in Waalwijk aan.

Meer informatie over de aanpak en successen in Waalwijk kunt u verkrijgen bij mevrouw Sjan Beerens, beleidsmedewerker van de gemeente Waalwijk: 0416-68 35 93; sbeerens@waalwijk.nl.