Menu

••Maatwerkregeling chronisch zieken

thema-1.png

(Klik hier voor 'Gestapelde effecten van bezuinigingen Wmo/ AWBZ voor inkomens in beeld')

In veel gemeenten wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een lokale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling vervangt de huidige landelijke Wtcg-regeling. Voor de vormgeving van deze voorziening zien we dat gemeenten worstelen met de wens om aan de ene kant de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden en aan de andere kant de middelen terecht te laten komen bij de groep chronisch zieken (met lage inkomens) die het ook echt nodig hebben.

KWIZ heeft een onderzoekmethodiek ontwikkeld waarbij op basis van de bovengenoemde dilemma’s de gemeente een afgewogen keuze kan maken op basis van verschillende scenario’s.

In het onderstaande werken we enige uitvoeringsvarianten uit. Vanzelfsprekend zijn er meer variaties mogelijk.

Uitvoeringsvarianten maatwerkregeling chronisch zieken
Wat betreft de uitvoering zijn er op hoofdlijnen drie alternatieven om de regeling vorm te geven. Om te beginnen is het mogelijk om een feitelijke of forfaitaire tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Een tweede mogelijkheid is het uitbreiden van de gemeentelijke zorgverzekering al dan niet in combinatie met een reductie van het maximale eigen risico. De laatste variant is verstrekking via de Wmo; hiervoor wordt de huidige wetgeving aangepast.

Uitvoering via Bijzondere bijstand
De uitvoering via de bijzondere bijstand leidt per definitie tot maatwerk, omdat elke vraag individueel wordt afgehandeld. De uitvoeringskosten voor dergelijke aanvragen zijn echter nagenoeg altijd hoog. De keuze voor deze uitvoeringsoptie betekent vrijwel altijd ook een aanpassing cq. verruiming van het draagkrachtbeginsel voor alle bijzondere bijstandsverstrekkingen naar rond de 130 procent w.s.m.

Uitvoering via zorgverzekering
Uitbreiding van de gemeentelijke zorgverzekering is voor veel gemeenten een aantrekkelijk alternatief omdat de administratieve afhandeling bij de verzekeraar komt te liggen. In de praktijk leidt dit echter uitsluitend tot een verschuiving van de uitvoeringskosten naar een derde partij. Een ander argument dat tegen deze variant pleit is het bereik van een dergelijk collectief. In de meeste gemeenten neemt op dit moment niet meer dan 40 tot 50 procent van alle huishoudens uit de huidige doelgroep deel aan deze regeling. Belangrijkste reden hiervoor zijn de hoge kosten van het aanvullende pakket. Verstrekking via de verzekering leidt, ook als op papier een groot deel van het eigen risico wordt afgedekt, in de praktijk dus tot een laag bereik onder de primaire doelgroep.

Uitvoering via de Wmo
Verstrekking via de Wmo is in meerdere opzichten een aantrekkelijke uitvoeringsvariant. Om te beginnen is het mogelijk om de doelgroep nauwkeurig te om schrijven. Namelijk iedereen die nu een Wmo indicatie heeft aangevuld met de groep die overkomt uit de AWBZ. Ook de bepaling van het recht op deze voorziening kan eenvoudig worden vastgesteld. Namelijk op basis van het verzamelinkomen van het voorgaande jaar. Omdat de middelen beperkt zijn is het wel noodzakelijk dat er een inkomensgrens wordt gehanteerd. Uitvoering van een dergelijk forfaitaire regeling via de Wmo is niet alleen laagdrempelig voor de klant maar brengt ook relatief weinig extra uitvoeringskosten met zich mee.

Ons aanbod
Een kort maar krachtig onderzoek waarbij wij uw jaarlijkse doelgroep berekenen en de inkomensverdeling bepalen. Met behulp van deze informatie bent u in staat om maatwerk te leveren, een op uw gemeente toegesneden inkomensgrens vast te stellen en binnen de beschikbare financiële kaders te blijven.