Menu

••Werk & Inkomen

Door de huidige economische situatie zijn er steeds meer mensen die in financiële problemen komen, ook personen uit hogere inkomensgroepen. Wat zijn de achtergrondkenmerken van deze personen en in welke mate maken zij gebruik van de voorzieningen die u als gemeente aanbiedt? Met de Monitoren van Minimabeleid brengt KWIZ de doelgroepen voor uw minimabeleid in kaart (Armoedemonitor en Inkomensmatrix), alsmede de effecten die (nieuwe) beleidsregels hebben op de inkomens van de minima (Inkomens Effectrapportage). 

Met de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om de regie te voeren. Hiervoor moeten zij beleidsplannen maken waarin wordt beschreven hoe zij richting gaan geven aan integrale aanpak van de schuldhulpverlening (aanbod, preventie, gewenste resultaten, kwaliteitsborging). KWIZ ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van het beleid van schuldhulpverlening.

In de 3D-Monitor brengt KWIZ uw doelgroepen voor de Participatiewet in beeld. Participatiebeleid benaderen we daarbij vanuit verschillende invalshoeken of juist integraal: Wmo, welzijn, zorg, re-integratie, educatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening, Centrum voor Jeugd en Gezin enzovoort.

Gegevensverzameling en bestandskoppeling is de basis van een groot deel van onze onderzoeken. Hierbij is de privacy van persoonsgegevens van essentieel belang. Hiervoor heeft KWIZ een encryptietool ontwikkeld (de KWIZ-Cryptor). Deze tool versleutelt automatisch persoonsgegevens via een eenweg algoritme, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar individuele natuurlijke personen.