Menu

••3D-Monitor

Ondervindt u ook dat het maken van betrouwbare en actuele maand- of kwartaalrapportages in het sociale domein een bovenmatige inspanning vergt, met veel handmatig verkregen cijfers? En dat deze cijfers moeilijk in hun samenhang kunnen worden geduid, ook al omdat ze vaak niet volledig of actueel zijn? Dan is de door KWIZ ontwikkelde Online 3D Monitor voor u een uitkomst.  
De 3D Monitor is een lokale gemeentelijke rapportagetool waarmee u het gebruik van voorzieningen in het totale sociale domein en de financiële voortgang ervan maandelijks kunt volgen. In de monitor wordt de verbinding gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en gewenste resultaten enerzijds en de ingezette instrumenten en budgetten anderzijds.  We rapporteren onze bevindingen op verschillende niveaus zoals de gemeente, de wijk, huishoudens en individuen.

De enige échte manier om het voorzieningengebruik in het sociale domein te kunnen monitoren, is het koppelen van bestanden en gegevens op (gepseudonimiseerd) persoonsniveau.  De kracht van de Online 3D monitor zit in het verbinden van bestaande registraties en monitoren in één managementrapportage. U hoeft hiervoor niet langer een beroep te doen op uw applicatiebeheerders.
 
De 3D Monitor geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe verkrijg ik betrouwbare en eenduidige gegevens van zorgaanbieders, met behoud van de privacy van burgers/ cliënten?;
  • Hoe kan ik samenhangende maand- of kwartaalcijfers maken op grond van actuele gegevens?;
  • Hoe leg ik een relatie tussen deze cijfers en mijn beleidsdoelstellingen?;
  • Hoe verkrijg ik inzicht in de stapeling van het voorzieningengebruik in de gemeente, wijken en kernen?;
  • Houd ik grip op mijn financiën, rekening houdend met nog lopende verplichtingen?;
  • Hoe hou ik zicht op de stromen tussen indicaties en declaraties; hoe controleer ik de verhouding tussen geïndiceerde en gedeclareerde zorg?;
  • Is er sprake van het terugdringen van de dure tweedelijnszorg naar de goedkopere eerste (of nuldelijns) zorg door het inzetten van sociale wijkteams?;
  • Wat zijn de maatschappelijke effecten van de transformatie: leidt deze tot een grotere zelfredzaamheid en welbevinden van de burgers?;
  • Wat zijn de doorlooptijden van de dienstverlening?;
  • Wat is de realisatie van de inkoop per zorgleverancier?


Download hier de folder van de 3D-Monitor