Menu

••Bestandsanalyses

Vanwege de schaarse budgetten voor re-integratie is het van belang dat de trajecten terechtkomen bij de juiste cliënten. Het uitgangspunt in de Participatiewet is het benutten van de vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Bestandsanalyses zijn een efficiënt en objectief middel om in een kort tijdbestek de mogelijkheden van uw cliëntenbestand in beeld te brengen. We kunnen deze bestandsanalyses op een tweetal manieren uitvoeren. In eerste instantie via een analyse op uw cliëntvolgsysteem. Hiermee komen de meer objectieve gegevens van uw cliënten in beeld (leeftijd, geslacht, werkloosheidsduur, opleidingsniveau, trede op de participatieladder etc.).

De tweede manier is door het voeren van gesprekken door re-integratieconsulenten. Hiermee krijgen we zicht op de motivatie, beroepswensen, eventuele arbeidsbelemmeringen en ondersteuningsbehoeften. We delen de cliënten in naar de termijn waarin zij de voor hen hoogst bereikbare stap op de participatieladder kunnen maken. Het combineren van beide methoden geeft een compleet beeld van uw uitkeringsgerechtigden. Door diverse variabelen met elkaar in verband te brengen, selecteren we de groepen voor uw diverse voorzieningen en trajecten, met de meeste kans op succes.