Menu

••Wonen Welzijn & Zorg

Door de economische crisis en een andere kijk op de verzorgingsstaat is het terrein van wonen, welzijn en zorg sterk in beweging. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot bezuinigingen en een kanteling in het denken betreffende de zelfredzaamheid van de burger. Deze wordt geacht in eerste instantie de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning in het eigen sociale netwerk te vinden. Pas als deze mogelijkheden er niet zijn, biedt de overheid zorg op maat.

Deze “gekantelde” werkwijze heeft niet alleen gevolgen voor de burger, maar ook voor de rol van de gemeente zelf. Deze zal voor iedere burger met zorgvragen ondersteuning op maat moeten bieden in plaats van te denken in vooraf gedefinieerde producten. Hierbij komt een sterkere nadruk te liggen op regievoering door de gemeente.

KWIZ levert u de informatie waarmee u de regie kunt voeren en uw voorzieningen efficiënt kunt inzetten. In het leaflet Wonen, welzijn en zorg staan de antwoorden op uw informatievragen beschreven in elke fase van de beleidscyclus: beleidsontwikkeling, onderzoek, monitoring en evaluatie.

Het kostenaspect is hierbij van groot belang. In het model Kostenprognose Wmo brengen we exact in kaart, hoe de kosten zich in de komende jaren zullen ontwikkelen, op basis van een aantal scenario’s. Hiermee worden  ook de effecten zichtbaar die de nieuwe ingevoerde werkwijzen in de gemeente hebben op de kostenontwikkeling.

Specifiek voor de transities in het sociale domein heeft KWIZ de 3D-Monitor ontwikkeld. Dit is in de eerste plaats een onderzoek dat de stapelingseffecten in het gebruik van de voorzieningen en de financiële risico’s in kaart brengt. Daarnaast  is er een online monitor, waarbij u het gebruik van de voorzieningen online kunt volgen. Deze monitor is tevens geschikt om de resultaatfinanciering van uw uitvoeringsorganisaties te monitoren.

Gegevensverzameling en bestandskoppeling is de basis van een groot deel van onze onderzoeken. Hierbij is de privacy van persoonsgegevens van essentieel belang. Hiervoor heeft KWIZ een encryptietool ontwikkeld (de KWIZ-Cryptor). Deze tool versleutelt automatisch persoonsgegevens via een eenweg algoritme, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar individuele natuurlijke personen.