Menu

••Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Bent u ook benieuwd naar de effecten van de transities op de tevredenheid van uw cliënten?

Zijn de burgers/cliënten van mening dat uw nieuwe werkwijzen hebben geleid tot een betere zelfredzaamheid, dan wel tot een bevredigende oplossing van de (zorg)vraag waarmee zij zich tot uw gemeente hebben gewend?

De transformatie van het sociale domein houdt onder meer in dat gemeenten de toegang en de dienstverlening op een andere manier organiseren dan voorheen. Met de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn er tevens nieuwe rapportageverplichtingen aan het ministerie. De centrale vraag hierbij is of de burgers/cliënten van mening zijn of de huidige werkwijzenleiden tot een betere zelfredzaamheid, dan wel tot een bevredigende oplossing van de (zorg)vraag waarmee zij zich tot de gemeente hebben gewend. Door middel van een jaarlijks terugkerend Cliëntervaringsonderzoek dient de gemeente deze vraag aan het ministerie te beantwoorden.

Gemeenten kunnen dit voor de aparte domeinen uitvoeren of integraal voor de onderdelen Jeugd, Participatiewet en Wmo. Hiermee wordt de beoogde samenhang van de dienstverlening in het sociale domein beter in kaart gebracht. Bovendien hoeven uw cliënten in dat geval maar één keer een vragenlijst in te vullen. Dat verhoogt de kwaliteit en de omvang van de respons. In onze visie en vanuit onze ervaringen biedt de integrale benadering van het sociale domein kansen voor een kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening binnen de beperktere financiëlekaders.

In onze onderzoeken vertalen we de informatievragen van onze opdrachtgeversin bondige en cliëntvriendelijke vragenlijsten en rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek in prettig leesbare rapporten (desgewenst interactief), waarin we heldere conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor eventuele verbeteringen van het in het onderzoek geconstateerde. Als basis nemen we de landelijke vragenlijst, die eenvoudig uitgebreid kan worden met eigen onderwerpen.

We kunnen hierbij meerdere onderzoeksmethoden hanteren (schriftelijk, internet, telefonisch, interviews, groepsgesprekken). Belangrijke toegevoegde waarde in onze aanpak is de benadering van de cliënten en adviesraden. Hiermee worden het draagvlak voor het onderzoek en de respons geoptimaliseerd
 
Desgewenst kunnen we tegen geringe meerkosten het hele traject van het verzenden en ontvangen van de enquêtes voor u verzorgen!