Menu

••Inkomens Effectrapportage

Met de Inkomens Effectrapportage berekenen wij de effecten van (nieuw) beleid op het inkomen van de minima. Welke gevolgen heeft het verlagen van de inkomensnorm naar 110% van het sociaal minimum op de inkomenssituatie van minimahuishoudens? Wat is de vrije bestedingsruimte na aftrek van vaste lasten? Komen er meer mensen in de financiële problemen? Is er sprake van een stapelingseffect doordat er zowel Rijks als lokale bezuinigingen zijn? In de berekeningen nemen we ook de eigen bijdrage voor de Wmo-voorzieningen mee. Tevens besteden we aandacht aan de zogenaamde armoedeval: inzichtelijk wordt gemaakt welke voorzieningen komen te vervallen als mensen een inkomen krijgen op basis van het minimum loon en welke effecten dit heeft voor het netto besteedbare inkomen. In de rapportage verdelen we de groepen naar  inkomens tot 110% en tot 120% van het wettelijk sociaal minimum en naar de diverse kenmerken van de doelgroep, zoals beschreven bij de Armoedemonitor.