De kracht van kwalitatief onderzoek

Verschillende onderzoeksvragen vragen om verschillende onderzoeksmethoden. Wanneer er behoefte is aan een cijfermatig overzicht van de omvang en de kenmerken van de doelgroep voor bepaalde voorzieningen in het sociaal domein, maakt KWIZ gebruik van diverse soorten door onszelf ontwikkelde kwantitatieve onderzoeksmethoden. Dat kan op basis van het gepseudonimiseerd koppelen van intern gemeentelijke en externe bestanden en/ of het bewerken van openbare data.

Ter aanvulling hierop willen onze opdrachtgevers ook graag het verhaal achter de cijfers horen. Hiervoor hebben we diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals individuele gesprekken of focusgroepen. Tijdens deze gesprekken worden verdiepende vragen gesteld om zo meer inzicht te krijgen in de belevingswereld en ervaringen van de doelgroep. De onderzoekers van KWIZ beschikken over diverse interviewtechnieken en creatieve methoden die we kunnen inzetten in individuele of groepsgesprekken met burgers of maatschappelijke organisaties. Ook besteden we aandacht aan een zo groot mogelijke respons op deze kwalitatieve onderzoeken, door het inzetten van diverse marketinginstrumenten. We werken hierbij samen met de afdeling communicatie van de gemeente.

Voor gemeenten is het interessant om vanuit verschillende invalshoeken inzicht te krijgen in de doelgroep van hun beleid. De combinatie van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zorgt voor een volledig beeld. Recent heeft KWIZ voor onder meer de gemeente Hellendoorn deze combinatie van methoden mogen toepassen. De gemeente wilde voor de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan financiële bestaanszekerheid meer inzicht krijgen in de doelgroep, maar ook hoe deze burgers hun situatie beleefden.

Door middel van onze Armoede Index hebben wij in eerste instantie de omvang en samenstelling van de doelgroep en het bereik van de diverse gemeentelijke minimaregelingen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we de doelgroep zélf bevraagd naar hun ervaringen en persoonlijke situatie. Het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden gaf ons de gelegenheid om door te vragen op onderwerpen waarvan de gemeente had aangegeven deze belangrijk te vinden: in hoeverre kennen de inwoners de diverse inkomensondersteunende voorzieningen van de gemeente, voldoen deze aan de behoeften of mist men bepaalde ondersteuning, staat de bestaanszekerheid van deze inwoners onder druk?

Samen met de gemeente hebben we een vragenlijst opgesteld waarmee een beeld werd geschetst van de belevingswereld van de doelgroep. Het interview werd gestructureerd aan de hand van een onderwerpenlijst met daarin diverse thema’s. Per thema zijn verdiepende vragen opgesteld. Deze vragen dienden als leidraad voor het gesprek, waar gepast werd hiervan afgeweken om verder in te gaan op relevante aanknopingspunten die pasten bij deze specifieke individuele situatie.

Op een centrale locatie binnen de gemeente hebben we verschillende inwoners uit de doelgroep 1-op-1 geïnterviewd. De te interviewen groep werd op een zo representatief mogelijke wijze samengesteld: de inwoners hadden verschillende leeftijden, gezinssamenstellingen en achtergronden. Dit gaf inzicht in de verschillende behoeften in de diverse individuele situaties. Tijdens de gesprekken kwam onder andere naar voren hoe de persoonlijke situatie van de inwoners eruit ziet (op financieel gebied, maar ook op het gebied van gezondheid en sociaal contact) en welke drempels zij ervaren bij het vragen om hulp van de gemeente.

Het resultaat is een toegankelijk rapport geworden waarin de diverse ervaringen van de inwoners in hoofdlijnen worden weergegeven. Per onderwerp zijn er verschillende quotes weergegeven om zo de belevingswereld van de respondenten verder naar voren te laten komen. De gemeente heeft zowel de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten kunnen meenemen in het nieuwe beleidsplan Bestaanszekerheid.

Voor de gemeente Hellendoorn is gekozen om individuele gesprekken op locatie uit te voeren. Deze methode paste bij de onderzoeksvraag en de informatiebehoefte. In andere gevallen kunnen de toegepaste methoden en technieken echter verschillen. De interviews kunnen bijvoorbeeld ook telefonisch of online worden uitgevoerd. Er zijn dus diverse methoden beschikbaar om de gewenste resultaten naar voren te krijgen. Wij gaan graag in gesprek om samen te zoeken naar de meest passende methode voor uw onderzoeksvraag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek voor de onderbouwing of evaluatie van uw beleid? Peter de Bruin, accountmanager (06 –28775018 of email peter.debruin@kwiz.nl). We maken graag een (online)afspraak voor een vrijblijvende toelichting.

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer