Financiële analyses

De transformatie van het sociale domein houdt in dat gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden krijgen tegen doorgaans minder budget dan in de oude situatie. Dit betekent grote financiële risico’s en het gericht inzetten van de beperkte middelen voor díe burgers die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Hierbij dient er ook rekening gehouden te worden met een toename van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing.

We rekenen de huidige en verwachte vraag naar zorg en ondersteuning en de keuze van diverse beleids- en toekomstscenario’s door op de consequenties voor de programma- en uitvoeringskosten. We houden rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals de toename van het gebruik van voorliggende voorzieningen door langer thuis wonen, de consequenties van het abonnementstarief bij de Wmo, et cetera.

Bij onze berekeningen kijken we tevens naar kosten voor in- of uitbesteding van de dienstverlening, het aanpassen van het draagkrachtbeginsel, et cetera. Daarnaast rekenen we de consequenties van het landelijke en lokale beleid voor het besteedbare inkomen van de diverse doelgroepen (zorgbehoeftigden, ouderen, minima), waarbij we speciale aandacht besteden aan de armoedeval.

Door zowel de gemeentelijke kant als de inkomenskant met elkaar te combineren, kunnen we de budgettair én maatschappelijk meest verantwoorde scenario’s vaststellen.

Enkele voorbeelden van methoden voor financiële analyse zijn de Kostenprognose Sociaal Domein en de Inkomens Effectrapportage.

HEB JE EEN VRAAG OVER FINANCIËLE ANALYSES?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen? Deel het met ons en ontdek de mogelijkheden.

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken, rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer