Hoe verrijkt KWIZ uw eigen registraties met openbare data?

In de diverse onderzoeken die KWIZ uitvoert, maken we veelvuldig gebruik van data. Dit kunnen zowel data zijn die rechtstreeks via onze pseudonimiseringstool (de Cryptor) worden aangeleverd door de gemeente of organisatie, als ook data uit verschillende openbare bronnen. Door de gegevens uit deze verschillende bronnen te analyseren en te combineren, kunnen we de situatie in uw gemeente (of organisatie) vergelijken met andere gemeenten of organisaties.

In het onderstaande gaan we nader in op het verrijken van uw eigen data met een sociaal economische kaart.

De sociaal economische kaart is gebaseerd op verschillende openbare bestanden. De sociaal economische kaart zetten we op dit moment in om in diverse soorten onderzoeken een verdiepend beeld te schetsen van uw gemeente: hoe doet uw gemeente het in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, uw provincie, omliggende gemeenten, gemeenten van vergelijkbare grootte of met een vergelijkbaar sociaal-economisch profiel? Hierbij wordt onder andere gekeken naar aspecten als inkomen en werk, het gebruik van de diverse voorzieningen in het sociale domein, maar ook bijvoorbeeld naar zorg- en gezondheidskenmerken, huisvesting en de afstand tot de diverse voorzieningen.

De sociaal economische kaart kunnen we toevoegen in onze dashboards, zoals het minimadashboard, het dashboard sociaal domein, dashboard energiearmoede of voegen dit toe als factsheet met extra duiding in onze rapporten. 

Onderstaand is een voorbeeld van een weergave in een factsheet opgenomen. We vergelijken hier een aantal kenmerken van een fictieve gemeente met het landelijke gemiddelde. In deze gemeente is het aandeel ouderen hoger dan gemiddeld in Nederland. Verder heeft deze heeft minder sociale huurwoningen dan landelijk gemiddeld. Ook is het aandeel mensen dat voldoende beweegt hoger dan gemiddeld en het gebruik van de huisartsenzorg eveneens hoger dan gemiddeld in Nederland.

Kostenprognose Sociaal Domein

Een ander type onderzoek waarbij openbare data een belangrijke rol speelt is ons  model Kostenprognose Sociaal Domein. In dit rekenmodel brengen we de te verwachten kosten van de voorzieningen in het sociale domein in beeld. Naast variabelen als het historische trendgebruik die we uit de gemeentelijke registraties halen, gebruiken we juist ook openbare data waarmee we ons prognosemodel aanvullen. Het gaat daarbij onder meer om specifieke data rondom bevolkingsprognoses, gezondheid, inkomen en demografie. Deze data worden specifiek afgestemd op uw gemeente.

Leveren van data op afroep

Kortom: openbare data kunnen door KWIZ breed worden ingezet ter verrijking en nadere duiding van de gegevens uit de registratiesystemen van uw gemeente en ketenpartners. Indien gewenst, kunnen we ook op afroep openbare data voor u beschikbaar maken ten behoeve van uw beleidsplannen. Er zijn immers heel veel data beschikbaar, maar hoe vindt u daar een weg in? KWIZ kan u hierbij assisteren.

Interesse?

Bent u benieuwd naar het inzetten van openbare data? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Peter de Bruin, accountmanager:

E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-2877 5018

We maken graag een afspraak om uw vragen te beantwoorden en voorbeelden te geven van onze mogelijkheden.

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer