Loont (meer) werken eigenlijk wel?

In de media en in de politiek is er de afgelopen weken veel discussie geweest over het onderwerp armoede. Zo staat bestaanszekerheid bij vrijwel elke politieke partij prominent in het verkiezingsprogramma en is er volop discussie over de houdbaarheid van het belasting- en toeslagenstelsel. In de Troonrede werd bekend gemaakt dat de regering 2 miljard euro extra reserveert voor de armoedebestrijding.

De Commissie Sociaal Minimum berekende dat bij huishoudens die recht hebben op inkomensondersteuning, deze toeslagen inmiddels tussen een kwart tot tweederde deel uitmaken van het maandbudget. Financieel journalist Frank Kalshoven stelde in De Volkskrant dat in dit stelsel inkomen boven werk wordt verkozen en dat hierdoor de arbeidsmarktprikkels voor mensen op het sociaal minimum verslechteren. Ook zijn er in de media verschillende rekenvoorbeelden geweest van de geringe inkomenseffecten van (meer) werken.

Hoe verhouden deze cijfers zich tot het uitgangspunt van de Participatiewet, namelijk dat burgers maximaal worden gestimuleerd om geheel of gedeeltelijk hun eigen inkomsten te verwerven? En hoe ontwikkelen gemeenten een succesvol activerend armoedebeleid dat deze frictie zoveel mogelijk opheft?

De Inkomens Effectrapportage van KWIZ

KWIZ is sinds 1998 dé kennispartner voor onderzoek en monitoring van het sociale domein. Voor het in kaart brengen van de effecten van landelijke en gemeentelijke beleid op de inkomens van de minima hebben we de Inkomens Effectrapportage ontwikkeld. Hierin brengen we voor verschillende huishoudtypen en inkomensgroepen het netto besteedbare inkomen in overzichtelijke tabellen en grafieken in kaart. In overleg kiezen we de huishoudtypen waarin u geïnteresseerd bent. We kunnen hierbij tevens een vergelijking maken met het wettelijk minimumloon of hoger.

Aan de hand van praktische voorbeelden zoomen we in de rapportage in op situaties die bij individuele burgers kunnen optreden. Wat gebeurt er met het inkomen als men betaald werk aanvaardt en hoe ziet iemands maandbudget er onderaan de streep dan uit? Treedt hierbij een armoedeval op? Bij het beantwoorden van deze vragen is minstens zo interessant wat u als gemeente beleidsmatig aan deze armoedeval kunt doen. Wat zijn de wettelijke beleidsmogelijkheden, welke soorten stimulansen zijn er mogelijk en wat zijn de kosten én opbrengsten van deze maatregelen?

Wat leveren we op?

In een overzichtelijke rapportage geven we antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de financiële effecten van de lokale en landelijke regelingen op de verschillende huishoudtypen en inkomensgroepen?;
 • Wat is de vrije bestedingsruimte na aftrek van de vaste lasten en het gebruik van de minimavoorzieningen?;
 • In welke mate is er sprake van armoedeval, als er bepaalde regelingen wegvallen vanwege een hoger inkomen? Hoe groot is de groep die hier hinder van ondervindt?;
 • Aan welke knoppen kunt u beleidsmatig draaien om deze armoedeval te tackelen en wat zij de financiële consequenties van deze keuze(s) voor uw begroting?

We denken graag met u mee voor de oplossing van deze problematiek en komen tot gerichte beleidsaanbevelingen vanuit onze 25-jarige expertise.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak en resultaten? Of wilt een prijsindicatie ontvangen? Neemt u dan contact met op met Peter de Bruin.

E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-2877 5018

We maken graag een (online) afspraak voor een vrijblijvende toelichting.

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer