Onafhankelijke cliëntondersteuning

KWIZ is gespecialiseerd in onderzoek in het brede Sociale Domein. In deze nieuwsbrief leggen we de focus op een van onze nieuwe onderzoeksthema’s: onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is een gratis gemeentelijke voorziening die bedoeld is voor iedereen die vragen heeft over onderwerpen zoals zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, meedoen, wonen, onderwijs en werk en inkomen. De cliëntondersteuners gaan samen met inwoners aan de slag om te ondersteunen in het expliciteren van hun vragen en om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Waarom onderzoek?

De gemeente Westerveld nam contact op met KWIZ om de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuningte onderzoeken. De gemeente neemt deel aan het Koploperproject en heeft als doelstelling om de vindbaarheid, kwaliteit en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

De toekomstvisie is dat onafhankelijke cliëntondersteuning breed wordt ingezet: OCO is immers bedoeld om inwoners ‘dwars door het hele hulpverleningsnetwerk heen’ te ondersteunen. Daarom is het cruciaal dat inwoners én maatschappelijke partners (huisartsen, sociaal werkers enzovoort) op de hoogte zijn van de mogelijkheden en daarin geen belemmeringen ervaren. KWIZ heeft daarom de bekendheid, belemmeringen en oplossingen die inwoners hiervoor aandragen in beeld gebracht. Daarnaast is het perspectief van maatschappelijke partners meegenomen: wat hebben zij nodig om inwoners te informeren over onafhankelijke cliëntondersteuning?

Promotiecampagne

Alle inwoners van een gemeente behoren tot de potentiële doelgroep van onafhankelijke cliëntondersteuning. Om (toekomstige) hulpvragen en belemmeringen goed in beeld te krijgen, is een steekproef uit het BRP aangeschreven met een vragenlijst  die schriftelijk en online kon worden ingevuld. Het brede maatschappelijke veld (huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers) zijn op de hoogte gesteld van het onderzoek om inwoners hierop te wijzen en eventueel te ondersteunen. Dat heeft gezorgd voor een grote respons die ruim voldoende geweest om betrouwbare uitspraken te doen over alle inwoners in de gemeente Westerveld.

Resultaten

De inwoners hebben onder meer aangegeven dat:

 • het merendeel nog niet op de hoogte is van de mogelijkheden, maar hier in de toekomst graag gebruik van zou willen maken;
 • lokale informatiebronnen en het eigen sociale netwerk vooral gebruikt worden om informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning in te winnen;
 • onwetendheid over de mogelijkheden een belangrijke drempel is om geen gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • zij verwachten dat hun hulpvragen (of die van een naaste) vooral zullen ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning, zelfstandig leven en wonen.

Doorkijkje naar het vervolg

De gemeente Westerveld heeft een projectgroep opgericht om, in samenwerking met de maatschappelijke partners, aan de slag te gaan met ontwikkelthema’s, waaronder informatievoorziening. Na een periode van ongeveer twee jaar voert KWIZ een vervolgmeting uit om de resultaten van de inzet te evalueren

De gemeente Westerveld over de meerwaarde van het onderzoek:

Beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Westerveld: “Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over hoe bekend de onafhankelijke cliëntondersteuning is, voor welke vragen inwoners gebruik willen maken van deze ondersteuning en hoe inwoners hierover geïnformeerd willen worden. Met behulp van het onderzoeksrapport hebben we een communicatieplan opgesteld. Op dit moment zijn we bezig met de uitvoering van dit plan. Daarnaast zien we dit onderzoek als een nulmeting. Over een aantal jaar willen we een vervolgonderzoek uitvoeren om te zien of en welke voortgang we hebben geboekt en kunnen we onze doelstellingen en ons plan waar nodig bijsturen.”

Ook de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning onderzoeken? Eventuele drempels en oplossingen voor het stellen van de hulpvraag van uw eigen inwoners horen? En toekomstige (potentiële) hulpvragen in beeld krijgen om daarop te kunnen inspelen?


Contact

Neem contact op met Peter de Bruin voor een kennismakingsgesprek en de mogelijkheden via peter.debruin@kwiz.nl of telefonisch via 06 2877 5018.

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer